Fundusze europejskie

Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.03.07.00-06-0136/16-00. Projekt „ Wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny innowacyjnej usługi do zwiększania zaangażowania klientów obiektów sportowych oraz zarządzania efektywnością wykorzystania zasobów obiektu sportowego” dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie usługi elektronicznej zwiększania zaangażowania klientów obiektów sportowych oraz zarządzania efektywnością wykorzystania zasobów obiektu sportowego. Pozostałe cele projektu to rozpoczęcie działalności biznesowej opartej o innowację produktową oraz wprowadzenie usługi na rynki krajów UE (w tym Polski), USA i Australii.

Będziemy kierowali usługę do dwóch grup docelowych – obiektów sportowych oraz ich klientów.

Usługa będzie narzędziem marketingowo-optymalizacyjnym służącym do poprawiania wyników sprzedażowych, rynkowych, biznesowych z szeregiem innowacyjnych funkcjonalności dostępnych nie tylko dla obiektów sportowych, ale także dla ich klientów. Będzie dostępna z poziomu aplikacji webowej i mobilnej. Będzie m.in.:

  • - prognozować obłożenie obiektu i jego infrastruktury,
  • - udostępni narzędzia umożliwiające wpływanie na poziom popytu,
  • - będzie optymalizować indywidualne strategie postępowania marketingowego z poszczególnymi klientami obiektu,
  • - umożliwiać projektowanie, zarządzanie i realizację wyzwań i zawodów sportowych, modelowanie indywidualnych strategii motywacyjnych oraz angażujących klientów obiektu w regularne uprawianie sportu w obiekcie, modelowanie indywidualnych reguł i analizę rezultatów sprzedaży produktów i usług komplementarnych
  • - udostępniać wiele innych automatycznych, personalizowanych pod obiekty i ich klientów analiz, rekomendacji, automatycznych zadań i czynności.

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe na dostawę systemu do zwiększania zaangażowania klientów obiektów sportowych oraz zarządzania efektywnością wykorzystania zasobów obiektu sportowego

2. Zapytanie ofertowe na dostawę bazy danych obiektów sportowych w UE, Australii i USA

3. Zapytanie ofertowe na dostawę środowiska serwerowego obejmującego 2 serwery wraz z macierzą dyskową i urządzeniem do back-upów, infrastrukturą sieciową i oprogramowaniem, niezbędne do sprawnego funkcjonowania dostarczanego środowiska serwerowego